Algemene voorwaarden

Tarieven en algemene voorwaarden marktwaarde schattingen

Tarieven inclusief BTW 21%

A) Opmaken renovatie plan : 599 € woning met verkoopwaarde max 260 000 €
B) Renovatie coaching volgens de samenwerkingsovereenkomst tussen Plan4Home bvba en de klant : 5999 € onder voorbehoud van acceptatie dor Plan4Home bvba

Bijkomende tarieven

Het ereloon wordt met één schijf van 150 € verhoogd indien geen bezoek mogelijk was op de geplande datum en uur van het huisbezoek.

Indien de noodzakelijke informatie betreffende bouw- en/of verbouwingswerken niet of onvolledig ter beschikking zijn, ten laatste op het moment van het plaats bezoek zal Plan4Home bvba renovatieplan opmaken volgens normale indeling van een gezinswoning zonder extra uitbreidingen of werken waarbij een vergunning noodzakelijk zijn.

Algemene voorwaarden

Toepassingsgebied - Deze algemene voorwaarden gelden voor alle bestellingen die worden geplaatst voor opmaak renovatieplan uitgevoerd door Plan4Home bvba, met maatschappelijke zetel Dikkebusstraat 125, 8958 Loker, ondernemingsnummer 0699.907.062 . Deze algemene voorwaarden worden aangevuld door de bijzondere voorwaarden die worden opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst. Door het plaatsen van een bestelling erkent de opdrachtgever dat hij van deze voorwaarden heeft kennisgenomen, en ze heeft aanvaard. Toepassing van andere algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

Onafhankelijkheid - Plan4Home is een onpartijdige, objectieve en onafhankelijke renovatie adviseur. Plan4Home is voldoende onafhankelijk van het kredietaanvaardingsproces bij financiele instellingen, zodat Plan4Home een onpartijdige en objectieve kostenanalyse kan opstellen die worden aangevraagd in de context van een kredietaanvraag.

Plaats bezoek - Behoudens indien uitdrukkelijk anders werd overeengekomen doet Plan4Home steeds een plaats bezoek voorafgaand aan een kostenanalyse. Vanaf de datum van zijn bestelling kan de opdrachtgever gedurende 10 dagen vooralsnog kosteloos en zonder opgave van reden zijn opdracht herroepen. Dit kan per e-mail aan acceptatie@plan4home.be of per telefoon ………………….. In voorkomend geval betalen wij uw voorafbetaling onverwijld terug. Indien evenwel met de uitvoering van de opdracht op verzoek van de opdrachtgever of met zijn uitdrukkelijk voorafgaande instemming werd begonnen tijdens deze periode kan de opdrachtgever zijn herroepingsrecht niet meer uitoefenen. Plan4Home begint met de uitvoering van de opdracht zodra de opdrachtgever het initiatief neemt om een plaats bezoek in te plannen. Eens het plaats bezoek uitgevoerd is zal de volledige prijs gefactureerd worden. Herinplanning vanaf het eerste mislopen plaats bezoek wordt extra kost aangerekend aan: 150 € inclusief BTW. Het inplannen van het plaats bezoek wordt pas uitgevoerd na ontvangst van de voorafbetaling en de eventueel gevraagde documenten van de opdrachtgever. Enkel indien Plan4Home achteraf tot de vaststelling komt dat de ingegeven parameters onjuist blijken, of indien de opdrachtgever zijn opdracht wijzigt, kan er eventueel een bijkomend bedrag aan de opdrachtgever worden gefactureerd. In voorkomend geval zal het verslag pas worden vrijgegeven nadat ook dit bijkomende bedrag werd voldaan. De opgegeven prijs is in EUR en BTW inbegrepen.

Betalingsvoorwaarden - De betaling is onmiddellijk opeisbaar bij het plaatsen van de bestelling, de betaling gebeurt per overschrijving. De factuur wordt overgemaakt per e-mail of per post. Indien de schatting uiteindelijk niet doorgaat worden de voorafbetalingen aan de opdrachtgever terug betaald binnen een max termijn van 3 maanden. Bij niet betaling worden er verwijlinteresten aangerekend van 2% als consument en 8% als onderneming vanaf datum ingebrekestelling. Extra kosten van briefwisseling wordt gerekend op 15 € per brief vanaf de ingebrekestelling.

Raming - Behoudens andere afspraak is de voorgestelde raming steeds een schatting volgens de gemiddelde kostprijs qua werkuren en materialen. Plan4Home is niet aansprakelijk voor extra kosten door zichtbare of onzichtbare gebreken, aanwezigheid van asbest, verontreiniging, enz…Alle informatie betreffende stedenbouw, bodemverontreiniging, voorziene werken, wordt te goeder trouw verzameld en is gebaseerd op zichtbare elementen op het ogenblik van plaats bezoek en/of ter beschikking gestelde documenten en/of mondelinge informatie, en, indien vermeld ingewonnen bij de bevoegde overheid. De vermelding is enkel ten titel van inlichting. Fouten en/of onvolledigheden in de verkregen informatie, en de eventuele gevolgen hiervan, vallen buiten de verantwoordelijkheid van Plan4Home. Behoudens indien uitdrukkelijk andersluidend beding gaan wij bij elke raming uit van de volgende werkhypothesen : (1) Afwezigheid van asbest of andere potentieel gevaarlijke stoffen die bij de bouw gebruikt werden (2) Afwezigheid van eventuele bodemverontreiniging of andere verborgen gebreken (3) De conformiteit van het pand met de geldende wetgeving en andere voorschriften(4) De perfecte werking van de technische installaties (elektriciteit, verwarming, andere), de sanitaire installaties en rioleringen (5) Dat het gebouw over alle eventueel vereiste vergunningen of administratieve goedkeuringen beschikt en dat het huidige gebruik conform is met voornoemde vergunningen of administratieve goedkeuringen. Dat de verkoper over een geldige eigendomstitel beschikt. Het verifieren van deze veronderstellingen behoort niet tot de taken van Plan4Home. In voorkomend geval laat de opdrachtgever zich hiervoor door specialisten bijstaan. Het renovatieplan is evenmin een conformiteitsgarantie. Ons renovatieplan wordt opgesteld op basis van de informatie die we kregen van de opdrachtgever en is steeds uitsluitend voor de opdrachtgever bestemd. Onder geen beding kunnen wij voor de inhoud van het verslag aansprakelijk gesteld worden door een andere persoon dan door onze opdrachtgever. De opdrachtgever ontvangt onverwijld een kopie van het renovatieplan, op voorwaarde evenwel dat de verschuldigde prijs integraal werd voldaan. Plan4Home behoudt zich het recht voor om het renovatieplan pas over te maken na ontvangst van het eventuele openstaande saldo. Indien de opdrachtgever ons de contactgegevens van zijn financiële instelling (en/of makelaar of agent) heeft gegeven zullen wij eveneens een kopie van het renovatieplan aan de financiële instelling van de opdrachtgever (en/of makelaar of agent) bezorgen.

Gebruik renovatieplan- Het renovatieplan bevat informatie uit de databestanden van Plan4Home en zijn onderaannemers die beschermd zijn door auteursrechten en door databankenrecht. Plan4home geeft de opdrachtgever een beperkt en niet-exclusief gebruiksrecht om het renovatieplan af te printen en te gebruiken, voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Elk ander gebruik is uitdrukkelijk uitgesloten behoudens voorafgaand en expliciet schriftelijk akkoord van Plan4home.

Aansprakelijkheid – Plan4home is slechts verantwoording verschuldigd t.o.v. de opdrachtgever. Plan4home kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onrechtstreekse schade zoals verlies aan inkomen of gemiste besparingen, en evenmin voor elke schade die het gevolg zou zijn van een gebruik van het renovatieplan buiten de strikte context die werd overeengekomen. In geval van aansprakelijkheid van Plan4home met betrekking tot de opdracht die het voorwerp uitmaakt van onderhavige overeenkomst, is de eventueel uit te keren schadevergoeding aan de opdrachtgever beperkt tot maximaal het bedrag dat de opdrachtgever heeft betaald voor de diensten. Plan4home is niet aansprakelijk in geval van overmacht.

Naverkoopdienst Onze klantendienst is bereikbaar op het nummer 0478/21 86 34 (alle werkdagen van 8:30 tot 12:30 en van 13:30 tot 17:00 uur), per e-mail op beheer@plan4home.be of per brief op volgend adres : Plan4Home bvba, t.a.v. de Klantendienst, Dikkebusstraat 125, 8958 Loker.

Bescherming persoonsgegevens - De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Plan4Home bvba, Dikkebusstraat 125, 8958 Loker ondernemingsnummer BE 0699.907.062. U kan ons per email op beheer@plan4home.be en telefonisch tijdens de kantooruren bereiken op nummer ………………………………………………. (alle werkdagen van 8:30 tot 12:30 en van 13:30 tot 17:00 uur). De persoonsgegevens die wij u bij de bestelling verzoeken op te geven zijn noodzakelijk voor het realiseren van een renovatieplan. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: antwoorden op uw verzoek tot inlichtingen of offerte, uitvoeren van uw bestelling en dienst na-verkoop, verbetering van onze dienstverlening voor nieuwe opdrachten. De juridische basis voor het verwerken van uw persoonsgegevens is de uitvoering van uw bestelling. Wij delen deze persoonsgegevens met onze interne en externe medewerkers of leveranciers, eventueel met uw financiële instelling (of makelaar of agent) indien die een kopij van ons renovatieplan ontvangt, Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om voornoemde doelstellingen te realiseren. U heeft het recht om toegang te vragen tot uw persoonsgegevens. Indien deze persoonsgegevens onvolledig of onjuist zijn, kan u om de rechtzetting verzoeken.

Toepasselijk recht, bevoegde rechtbanken - Deze overeenkomst is onderworpen aan Belgisch recht. Indien de opdrachtgever een consument is, is de rechtbank van de woonplaats van de opdrachtgever exclusief bevoegd om kennis te nemen van enig geschil. Indien de opdrachtgever geen consument is, zijn de rechtbanken te Ieper exclusief bevoegd.

Slotbepaling - Plan4Home bvba behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk ogenblik te wijzigen. In voorkomend geval zijn de nieuwe voorwaarden van toepassing op alle bestellingen die vanaf de publicatie van de gewijzigde voorwaarden worden geplaatst.